OHGLogo web

Fremdsprachenwahl

 

G 9

 1. Fremdsprache

 VI - Klasse 5:     Englisch

 2. Fremdsprache

 IV - Klasse 7:      Französisch oder Latein

 3. Fremdsprache

 OIII - Klasse 9:   Latein oder Französisch

Drucken

Verein der Freunde

Vdf-Logo

Stadtradeln 2020 - Radelmeter